• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตราค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)  ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท 
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท