• ภาษาไทย
  • English

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก. หน้า 27-28 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2549  ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติซึ่งมีหลักวิชาดี หรืออีกนัยหนึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติที่มีความสามารถ และมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เร่งกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ชุมชน สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ และร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นำวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน

 • ด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ในระดับสากล
 • ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่สังคมเมืองและชนบท  ให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสารสนเทศตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาและ บุคลากร  ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก  ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

บัณฑิตพัฒนาชาติ   คณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาคน

 

ปณิธาน    

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพคุณธรรมได้มาตรฐานสากล
 2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในการชี้นำพัฒนาประเทศและสังคม
 3. เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย  การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
 4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 5. เพื่อพัฒนาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
 6. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม  และจริยธรรม  สู่ระดับสากล
 2. การพัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม  ให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม
 4. การปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบุคลากร

 

กลยุทธ์

 1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ
 2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
 3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
 4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
 5. เสริมศักยภาพ กระบวนการพัฒนานักศึกษา
 6. สร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานักศึกษา
 7. เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอ
 8. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 9. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 10. เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานอาเซียน
 11. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 12. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
 13. เพิ่มความสามารถและเร่งรัดการจัดหารายได้
 14. พัฒนาศักยภาพ ปลูกจิตสำนึกบุคลากรสู่วิถีการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 15. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 16. พัฒนาความพร้อมความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการวิจัย
 17. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย
 18. บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
 2. มีความรู้ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้  และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน
 4. คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สามารถบริหารการทำงานได้อย่างเหมาะสม  และมีทักษะ
 6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม