• ภาษาไทย
  • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก. หน้า 27-28 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2549  ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติซึ่งมีหลักวิชาดี หรืออีกนัยหนึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติที่มีความสามารถ และมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เร่งกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ชุมชน สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ และร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นำวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน

 • ด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ในระดับสากล
 • ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่สังคมเมืองและชนบท  ให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสารสนเทศตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาและ บุคลากร ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก  ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ดอกไม้ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดอกกัลปพฤกษ์

 

สีประจำคณะ

 

สีประจำคณะ
รหัสอ้างอิงสี #800000

 

ค่านิยมหลัก

" ENGINEER  (วิศวกร) "
 Experties   เชี่ยวชาญ
 Network    สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
 Generosity  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 Innovative Technology  เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์
 Nature minded  ใส่ใจธรรมชาติ
 Ethics  มีคุณธรรม จริยธรรม
 Eagerness  ใฝ่รู้
 Responsibility  มีความรับผิดชอบ สู้งาน

 

อัตลักษณ์
     "สร้างสรรค์  สู้งาน เชี่ยวชาญซื่อสัตย์"


เอกลักษณ์
     "วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ"

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       " มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ"

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร
 2. เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
 3. คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น
 4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล 
 6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
 8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
 9. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ