• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก. หน้า 27-28 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2549  ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติซึ่งมีหลักวิชาดี หรืออีกนัยหนึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติที่มีความสามารถ และมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เร่งกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ชุมชน สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ และร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นำวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน

  • ด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มีการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ในระดับสากล
  • ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่สังคมเมืองและชนบท  ให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสารสนเทศตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาและ บุคลากร ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก  ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ดอกไม้ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดอกกัลปพฤกษ์

 

สีประจำคณะ

 

สีประจำคณะ
รหัสอ้างอิงสี #800000

 

ค่านิยมหลัก

" ENGINEER  (วิศวกร) "
 Experties   เชี่ยวชาญ
 Network    สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
 Generosity  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 Innovative Technology  เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์
 Nature minded  ใส่ใจธรรมชาติ
 Ethics  มีคุณธรรม จริยธรรม
 Eagerness  ใฝ่รู้
 Responsibility  มีความรับผิดชอบ สู้งาน

 

อัตลักษณ์
     "สร้างสรรค์  สู้งาน เชี่ยวชาญซื่อสัตย์"


เอกลักษณ์
     "วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ"