• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Industrial Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุกรายวิชา
การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. พนักงานในสถานประกอบการ ตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรโรงงาน วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต
2. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
6. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษา
7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เกี่ยวกับการบวนการผลิต หรือการบริการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162