• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunication Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunication Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรติดตั้งและดูแลระบบโทรคมนาคมทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. วิศวกรติดตั้งและดูแลระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้ว ระบบไมโครเวฟ และระบบสื่อสารดาวเทียม
3. วิศวกรออกแบบ ติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีสถานีทวนสัญญาณ
4. วิศวกรดูแลระบบโทรคมนาคมสําหรับการบินพาณิชย์
5. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ประกอบการอิสระทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162