• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล (Mechanical Technology)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B. Ind. Tech. (Mechanical Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. พนักงานควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
2. พนักงานฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
3. พนักงานควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
4. รับราชการในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล
5. อาชีพอิสระในงานเครื่องกลหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พนักงานในรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องกล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162