• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Survey Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Survey Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรสำรวจ
2. นักวิชาการยีออเดซีและยีออเดติก
3. นักวิชาการแผนที่และแผนที่เชิงเลข
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจระยะไกล
5. นักโฟโตแกรมเมตรี
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สารสนเทศภูมิศาสตร์
7. นักวิชาการดิน
8. ผู้บริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการอสังหาริมทรัพย์
9. นักประมวลทรัพยากรพื้นดิน น้ำ และข้อมูลเชิงพื้นที่
10. ที่ปรึกษาผู้บริหารจัดการโครงการสำรวจ
11. เจ้าหน้าที่รังวัดตีความภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลดาวเทียม
12. ผู้ชำนาญการด้านการกำหนดตำแหน่งภาคพื้นดิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162