• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
      “บัณฑิตพัฒนาชาติ  วิศวกรรมศาสตร์พัฒนาคน”

ปณิธาน
     สร้างวิศวกรที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศและอาเซียน

วิสัยทัศน์
      “คณะชั้นนำที่ผลิตวิศวกร”

พันธกิจ
      1. ผลิตบัณฑิตและกำลังคน ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
      
2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
      
3. บริการทางวิชาการด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
      4. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
      
1. พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สู่ระดับสากล
      2. พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
      3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดรายได้
      4. ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
      5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์
      1. สร้างวิศวกร และนักเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ และได้มาตรฐานสากล
      2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม
      3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เน้นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
      4. อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน


แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
   1.แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2560 - 2564
   2.แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะปานกลาง 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 

 

แผนปฎิบัติงานประจำปีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   1. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   2. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   3. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   4. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565