• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Marine Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Marine Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Marine Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นายประจาเรือฝ่ายช่างกล (Marine Engineer)
2. เจ้าพนักงานตรวจเรือ (Marine Surveyor)
3. วิศวกรซ่อมบารุง (Maintenance Engineer)
4. วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162