• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรคอมพิวเตอร์
2. วิศวกรซอฟต์แวร์
3. วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นักพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บและโมบาย
6. นักวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
7. อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162