• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ (Industrial Technology)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Industrial Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B. Ind. Tech. (Industrial Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกรายวิชา
การรับเข้าศึกษา : นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม
2. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหการ
3. ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหการ
4. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับอุดมศึกษา
5. ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหการหรือที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162