• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Production Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Production Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Production Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1. พนักงานในสถานประกอบการ ตําแหน่งวิศวกรการผลิต วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรซ่อมบํารุง วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรโรงงาน วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต
2. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการผลิต
3. ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการผลิต
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมการผลิต
5. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
6. ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมการผลิต ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต หรือการบริการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7162