• ภาษาไทย
    • English

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ประกอยอาชีพอิสระ
2. วิศวกรโยธาและนักวิชาการ ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
3. วิศวกรโครงการ นักวิจัย หรือพนักงานประจำบริษัท
4. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น วิศวกรที่ปรึกษา เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธาและผู้รับเหมาก่อสร้าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปริญญาโท)

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-7103 ต่อ 0