• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลบุคลากร

 

สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสุตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สำนักงานคณบดี

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนานักศึกษา