• ภาษาไทย
    • English

วิศวะ อบรมหุ่นยนต์เเขนกลอุตสาหกรรม

         ที่ ห้องประชุมสมิหลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมตามยุทธ
ศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีคุณประนอม แย้มเดช กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.พี. โรไบติกส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายด้านหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติยุคอุตสาหกรรม 4.0 สู่การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
รองรับทักษะแห่งอนาคตและความสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และผศ.ธีระพงษ์ ฉิมเพชร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงาน

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: 

Error | คณะวิศวกรรมศาสตร์ @RMUTSV

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.