• ภาษาไทย
    • English

SSI ศึกษาดูงาน นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ

           ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณฑิฆัมพร สุนทรศัพท์
Head of Technology Solution Center หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สำนักงานโรงงานบางสะพาน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียน เข้าศึกษาดูงาน “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ”
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน
บางสะพานเมืองจัดการขยะอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพื้นที่รอบโรงงานผ่านโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมต้อนรับคณะดูงาน
.
          “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ” เป็นงานวิจัยคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการจัดการขยะ
หลังพบการสะสมของปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ผ่านระบบเซนเซอร์ตรวจจับสถานะปริมาณ กลิ่น
และตำแหน่ง แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน มาพร้อมเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยเป็นนวัตกรรมมุ่งเน้นการจัดการโดยนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้าง
เมืองให้ที่มีภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นผลงานนวัตกรรมที่รับรางวัลการันตี
ระดับนานาชาติ ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของทางบริษัทฯ ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง
สู่การผลักดันการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บขยะต้นแบบ เน้นการบริหารจัดการแบบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: 

Error | คณะวิศวกรรมศาสตร์ @RMUTSV

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.