• ภาษาไทย
    • English

เกษตรกรเฮ! นวัตกรรมจัดการน้ำเพื่อคาบสมุทรสทิงพระ

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
.
         ที่ ศาลากลางน้ำ อุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดร.ณัฐพล แก้วทอง
หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
: พลวัตการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในคาบสมุทรสทิงพระ” และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พลวัตการ
ปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิภาพโลกในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ” รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจ
ดูเครื่องมือวัดอัตราการไหลในคลองส่งน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ และตำแหน่ง
สถานีตรวจวัดค่าความเค็มในทะเลสาบสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์กรมหาชน) รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย องค์กรภาคีเครือข่าย
และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและร่วมวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
          ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงโครงการวิจัยดังกล่าวว่า นวัตกรรมชิ้นนี้ได้พัฒนา
เป็นเครื่องวัดความเค็มแบบเรียลไทม์จะส่งต่อข้อมูลของค่าความเค็มของน้ำในทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้รับรู้ถึง
ระดับของค่าความเค็มในทะเลสาบที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาว่าเป็นอย่างไร นอกจากนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้ได้
พัฒนาการติดตั้งนวัตกรรมให้กระจายเต็มพื้นที่ทะเลสาบสงขลา โดยได้ติดตั้งไปแล้วกว่า10 ตัว ทำให้ได้ทราบ
ค่าความเค็ม และการขยับตัวการขับเคลื่อนของพื้นที่ว่าไปในทิศทางใด อย่างเช่นพื้นที่ด้านเหนือที่ยังไม่มีความเค็ม
เกษตรกรจะทราบได้ว่าพื้นที่ทางตอนใต้กำลังเกิดความเค็ม เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะได้วางแผนทำการเกษตร
ถ้าหากจะต้องทำการเกษตรก็ควรจะต้องมีการสำรองน้ำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตร
จากการขาดแคลนน้ำ
.
         ด้าน คุณถาวร แซ่จิ้ว กรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคเกษตรกรรม กล่าวว่า อนาคตของลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาจะต้องเดินหน้าไปได้ไกลแน่นอน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากมทร.ศรีวิชัย โดยอาจารย์
ดร.ณัฐพล แก้วทอง และผู้ร่วมวิจัย เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดูแลทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาแก้ไขปัญหา
การจัดการน้ำ ซึ่งทะเลสาบสงขลาถือเป็นสายน้ำสำคัญระดับประเทศที่หล่อเลี้ยงการเกษตรภาคใต้ หากภาค
ประชาชนไม่ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิจัย ศึกษา ปัญหาของน้ำในทะเลสาบคงจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้
และรู้สึกปลื้มใจที่หน่วยงานสถาบันด้านการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ให้ความสำคัญภาคเกษตรกรรมถึงการแก้ปัญหา
น้ำเค็มให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเกษตรได้อย่างดีเยี่ยม
.
        ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรร
น้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม นับเป็นการดำเนินงานที่
ประสบความสำเร็จในการให้ความสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตรจากการขาด
แคลนน้ำในพื้นที่ โดยเน้นการใช้กลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้น
ที่คาบสมุทรสทิงพระอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: 

Error | คณะวิศวกรรมศาสตร์ @RMUTSV

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.