• ภาษาไทย
    • English

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเเรงบันดาลใจสู่ผู้ประกอบการ

       ที่ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับทักษะ
แห่งอนาคต ในหัวข้อ ”การออกแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์ แสง สี เสียง สำหรับระบบโสตทัศ
นูปกรณ์ยุคใหม่ ซึ่งมีคุณสุรชัย สุนทร ผู้จัดการบริหารโครงการ,กรรมการ บริษัท แอ๊ดว๊านซ์
เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย และยังเป็นศิษย์เก่า ปวส. แผนกอิเล็ก
ทรอนิกส์ อท.26 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ โดยมีผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดโครงการ และดร.อภิรักษ์ เสือเดช หัวหน้าหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงาน

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: 

Error | คณะวิศวกรรมศาสตร์ @RMUTSV

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.