วารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความปริทรรศน์หรือ บทความวิชาการ ที่มีกระบวนการพิจารณาบทความประเภท Peer-Reviewed เพื่อคัดสรรบทความที่มีคุณภาพลงตีพิมพ์ในวารสาร โดยนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานในหลากหลายสาขา อาทิ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งทอ และวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น อีกทั้งยังรวมถึงงานในด้านการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เช่น แมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการออกแบบ และการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น มีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยมีเงือนไขคือ ผลงานที่ส่งจะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นใดมาก่อน ทั้งนี้การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด