• ภาษาไทย
  • English

ผศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต

              ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.จารุวัฒน์  เจริญจิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                                                                              
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล
Tel : 0-7431-7168
E-mail : jaruwat.j@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2539  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
     
     
   
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การสอน
งานวิจัยที่สนใจ
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, กานดา ว่องไวลิขิต และ ปิยะ เสียงสุคนธ์. 2558. การเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลจากกระบวนการกลั่นด้วยรังสีอาทิตย์โดยใช้สารดูดซับ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 22(2): 47-58. 
 • จารุวัฒน์ เจริญจิต, วสัน จีนธาดาและ ฐานวิทย์ แนมใส. 2557. อิทธิพลของช่องเปิดระบายความชื้นและการจัดวางชั้นอบแห้งต่อสมรรถนะการอบแห้ง ปลาทูแขกแบบหลาย ชั้นด้วยรังสีอาทิตย์. วารสารวิจัย มข. 19(2): 320-332. 
 • จารุวัฒน์ เจริญจิตและจีระศักดิ์ เพียรเจริญ. 2556. การนําเมทานอลกลับคืนจากปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยความร้อนรังสีอาทิตย์. วิศวกรรมสาร มข. 40(1): 87 -94. 
 • จารุวัฒน์ เจริญจิตและ สิทธิพร บุญญานุวัตร. 2556. การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะตัวเก็บ รังสีอาทิตย์สาหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยความร้อนรังสีอาทิตย์. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่5: หน้า 63-71. 
 • จารุวัฒน์ เจริญจิต. 2555. เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย์และแนวทางการพัฒนา. วารสารวิจัย มข. 17(1): หน้า 110-124.
 • จารุวัฒน์ เจริญจิต. 2555. ศักยภาพเชิงอุณหภูมิของการผลิตนํ้าร้อนด้วยรังสีอาทิตย์ใน ภาคอุตสาหกรรม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา17(2): 174-181.
 • Jareanjit, J., Siangsukone, P., Wongwailikhit, K. and Tiansuwan, J. 2015. Management of ethanol waste from the solar distillation process: experimental and theoretical studies. Energy Conversion and Management. 89: 330-338.
 • Jareanjit, J., Siangsukone, P., Wongwailikhit, K. and Tiansuwan, J. 2014. Development of a Mathematical Model and Simulation of Mass Transfer for Solar Ethanol Distillation in Modified Brewery Tank. Applied Thermal Engineering, 73: 721-729. 
ตำรา หนังสือ
ประสบการณ์การทำงาน  
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2555-ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2539–2555)