• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรปริญญาโท

>>> คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 <<<

ชื่อหลักสูตร: 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Civil Engineering

โครงสร้างหลักสูตร: หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
                           หมวดวิชาเลือก12 หน่วยกิต
                           วิทยานิพนธ์15 หน่วยกิต
                       รวม 36 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียนการสอน: 2 รูปแบบ
1.ภาคปกติ (จ-ศ)
2.ภาคสมทบ (ส-อา)

ระยะเวลาในการศึกษา: 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
ระบบการศึกษา: แบบชั้นเรียนและเเบบออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร:
-
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ
-
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีอื่นในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ
-
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

รอบรับตรง                             23 พ.ย. - 31 พ.ค. 2563
รอบรับตรงอิสระ 

                      (รอบที่ 3.1)     01 ม.ค. - 20 ก.พ. 2564

                      (รอบที่ 3.2)     21 ก.พ. - 20 มี.ค. 2564

                      (รอบที่ 3.3)     24 มี.ค. - 20 เม.ย. 2564

                      (รอบที่ 3.4)     21 เม.ย. - 20 พ.ค. 2564

                      (รอบที่ 3.5)     21 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2564

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 0-7431-7162 ต่อ 206 หรือ 08-2733-9467
e-mail: sara73320@gmail.com