• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎี และมีทักษะทางปฏิบัติด้านวิศวกรรมสํารวจ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

คณาจารย์

อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

อุปกรณ์ทันสมัย

ห้องปฏิบัติที่พร้อมให้นักศึกษา
ได้ลงมือและทำงานจริง

ผลงานอาจารย์/นักศึกษา

ห้องปฏิบัติที่พร้อมให้นักศึกษา
ได้ลงมือและทำงานจริง

ฝึกปฏิบัติงานจริง

ห้องปฏิบัติที่พร้อมให้นักศึกษา
ได้ลงมือและทำงานจริง

จบแล้วมีงานทำ

ห้องปฏิบัติที่พร้อมให้นักศึกษา
ได้ลงมือและทำงานจริง

คณาจารย์ผู้สอนที่พร้อมให้คำแนะนำ มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคต