• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม (Garment Engineering)


ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Garment Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Garment Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Garment Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรในสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3. ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
4. ประกอบอาชีพอิสระด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
5. นักเทคโนโลยีนักวิชาการ และนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
>  Garment Value Chain
>  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
>  การจัดการเรียนการสอน
>  ผลงานอาจารย์/นักศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ติดตามหลักสูตร

facebook Line
 
 

ช่องทางติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
อ.โสภิดา จรเด่น 089-6562408
อ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร 084-1960479
อ.ภัทราภา จ้อยพจน์ 083-9155449
อ.พิชญา พิศสุวรรณ 087-4785356