Body: 

ข้อตกลงเบื้องต้น

  1. กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2. โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน