Body: 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ต้อนรับคณะกรรมจาก สภาวิศวกร เพื่อการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารศรีวิศววิทยา พร้อมด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหลักสูตรดังกล่าว