Body: 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัย ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายธรรม โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย เจ้าอาวาสวัดธรรมมาราม (นาปด) จ.ตรัง เป็นพระครูวิทยากร บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้รัก สามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีธรรมมะนำทางในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 
 

Document