Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง 12 หลักสูตรสาขาวิชาของคณะฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความตื่นเต้นของน้องๆนักเรียน นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่ทุกคนตั้งใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
 

Document