คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7431-7162, 0-7431-7168

โทรสาร 0-7431-7168

 • เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  • คณบดี (101)
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  (102)
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  (104)
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  (103)
  • หัวหน้าสำนักงาน (202)
  • งานประชาสัมพันธ์  (0)
  • งานวิจัย และบริการวิชาการ  (0)
  • งานวิชาการ  (113)
  • งานสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพ  (203)
  • งานเบิกจ่ายค่าสอน (202)
  • งานนโยบายและแผน และงานการเงิน  (207)
  • งานพัสดุ งานบุคลากร งานสารบรรณ งานบัณฑิตศึกษา (205)
  • งานพัฒนานักศึกษา (114)
  • งานสารสนเทศ (204)

ข้อมูลการเดินทาง

 • คำแนะนำการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ​เดินทางมาจากหาดใหญ่ : โดยสารโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • เดินทางมาจากมาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส : โดยสารรถตู้ประจำทาง สายยะลา –หาดใหญ่   สายปัตตานี- หาดใหญ่    สายนราธิวาส - หาดใหญ่ มาลงขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • เดินทางมาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / ภูเก็ต / กระบี่ / ชุมพร / ระนอง / ตรัง / สตูล : นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูงบอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน) (กรณีลงคิวรถตู้เกษตร หาดใหญ่)
  • เดินทางมาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / ภูเก็ต / กระบี่ / ชุมพร / ระนอง / ตรัง / สตูล : นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูงบอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน) (กรณีลงหน้าหอ หาดใหญ่)
  • กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน : โดยสารโดยเครื่องบิน ลง ณ สนามบินนานาชาติใหญ่ แล้วต่อด้วยรถสองแถวหลังคาสูงบอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • กรณีเดินทางโดยรถไฟ โดยสารโดยรถไฟ ลง ณ สถานรถไฟหาดใหญ่ แล้วต่อด้วยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก)  บอกพนักงานขับรถว่าเดินทางไปหน้าหอนาฬิกา จากนั้น ต่อรถอีกครั้งด้วยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท) ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • หมายเหตุ  มีรถตู้ประจำทาง จากจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาง พัทลุง ตรัง กระบี่ ถึงสงขลา  โดยแจ้งพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)

 
 

Document