รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.กีรติ อินทวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.จีระศักดิ์  เพียรเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

นายวิทยา  ศิริคุณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวอุทัยทิพย์  บุญนา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.นันทชัย  ชูศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชการและวิจัย

อ.พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและวางแผน

อ.รอมฎอน บูรพา
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

ดร.สิริรัตน์ พึ่งชมภู
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ

อ.พรชัย  แคล้วอ้อม
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

ผศ.พรนรายณ์ บุญราศรี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

ผศ.จตุพร  ใจดำรงค์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ว่าที่ ร.ต.อเนก ไทยกุล
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.ดรุณี  ชายทอง
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.สุวิพล มหศักดิสกุล
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา