รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.กีรติ อินทวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.จีระศักดิ์  เพียรเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

นายวิทยา  ศิริคุณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวอุทัยทิพย์  บุญนา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.นันทชัย  ชูศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชการและวิจัย

อ.พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและวางแผน

อ.รอมฎอน บูรพา
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

ดร.สิริรัตน์ พึ่งชมภู
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ

อ.พรชัย  แคล้วอ้อม
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

ผศ.ซูไฮดี  สนิ

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.พรนรายณ์ บุญราศรี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

ผศ.จตุพร  ใจดำรงค์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.นราธร สังข์ประเสริฐ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

 

 
 

Document