ผศ.จตุพร  ใจดำรงค์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต

อ.ภัทราภา จ้อยพจน์
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

อ.วรวิทย์  ศรีวิทยากูล
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ

รศ.เดช เหมือนขาว

ผศ.ดร.ชาตรี  หอมเขียว

ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซ

ผศ.ฉลอง  อุไรรัตน์

ผศ.ซูไฮดี  สนิ

ผศ.ธยา ภิรมย์

ผศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ

ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์

ผศ.วิชัย  ประยูร

ผศ.สุรพล  ชูสวัสดิ์

ผศ.ยงยุทธ  ดุลยกุล

อ.ดร.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์

อ.ดร.สิริรัตน์  พึ่งชมพู

อ.ดร.สุชาติ จันทรมณีย์

อ.จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล

อ.บรรเลง คำเกตุ

อ.พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์

อ.พิชญา  พิศสุวรรณ

อ.รอมฎอน  บูระพา

อ.ลิขิต  วรรณพงศ์

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

อ.วิทยา  ศิริคุณ


อ.โสภิดา  จรเด่น

 

 
 

Document