ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

อ.สายัณ ละอองโชค
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.พรชัย แคล้วอ้อม
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม

 

 

ดร.ปฏิมากร จันทร์พริ้ม

ผศ.ศุภชัย อรุณพันธ์

ผศ.สมคิด สุทธิศักดิ์


ผศ.สัญญา ผาสุข

ผศ.เสนอ สะอาด

ดร.จินดา สามัคคี


ดร.ชยานิษฐ์ บุญสนิท

อ.กิจติ มินา


อ.ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ

อ.คณโฑ ปานทองคำ

อ.อัมพร บุญราม

อ.ชลัช สัตยารักษ์

อ.ธรรมนงค์ ทวีชื่น

อ.ธีรพงษ์ ฉิมเพชร

อ.นิทัศน์ ถูกต้อง

อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ

อ.ภารดร เรืองกุล

อ.รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์

อ.สมโภชน์ บุญสมสุข

อ.อภิรักษ์ เสือเดช

อ.ดรุณี ชายทอง

อ.อุดม นพรัตน์

อ.ชาญณรงค์ พงศ์รักธรรม

อ.สหพงศ์ สมวงศ์

อ.ดร.อธิโรจน์ มะโน

     

 
 

Document