ผศ.พรนรายณ์ บุญราศรี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธากูร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

ผศ.พรนรายณ์ บุญราศรี
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมสำรวจ

อ.สมมาตร์ สวัสดิ์
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา

 

รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล

รศ.มนัส อนุศิริ

ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ

ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์

ผศ.จำรูญ สมบูรณ์

ผศ.พิสิษฐ สังขรัตน์

ผศ.เรวัตร เจยาคม

ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ

ดร.วิศิษฎ์ศักดิ์  ทับยัง

อ.จำนงค์ เพชรประกอบ

อ.ณัฐพล  แก้วทอง

อ.ต่อลาภ การปลื้มจิตร

อ.ถาวร เกื้อสกูล

อ. พงศ์ศักดิ์ ศุขมณี

อ. รจณา คูณพูล

อ. สมใจ หมื่นจร


อ.อรุณ ลูกจันทร์


อ.อาศิส อัยรักษ์


อ.ปวิตร  ฏิระวณิชย์กุล

 

 

 
 

Document