นางอุทัยทิพย์ จิตรมั่นธรรม
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวจีราวรรณ จิตรวิจารณ์​
หัวหน้างานริหาร

นางสาววิลาวัลย์ ทองนิมิตร
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวเพ็ญพักตร แกล้วทนงค์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

 

 

นางสาวกาญจนา ทองตีบ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวพรเพ็ญ จันทรา​
เจ้าหน้าที่งานกีฬา และพัฒนาเว็บไซต์

นางพิจิตตรา ทิมกุล
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว และทุนฯ

นางณัฐสุดา นิลโกสีย์
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางสาวธัญญรัตน์ รุณปักษ์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาวอัจฉรา บุญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางทิพวรรณ จักรช่วย
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางสุปรีดา บุญช่วยแทน
เจ้าหน้าที่งานวิจัย

นางสาวอังคณา สีม่วง
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอน

นางสาวณปภัช ชายพรม
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวรมย์นลิน กำลังรัมย์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสิริภรณ์ อนุสาย
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวศศิประภา เพ็ชร์ศรี
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ

นายชูเกียรติ กล้าศักดา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวปิยะวรรณ บุญชื่น
เจ้าหน้าที่งานเบิกค่าสอน

 
 

Document