คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก. หน้า 27-28 ลงวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 โดยยึดแนวปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย "เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ" จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็น "บัณฑิตวิศวกรนักปฏิบัติ" (Hands-On) ที่มีทักษะเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ อดทน สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ และที่สำคัญคือ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 13 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
 

Document