.::: สาขาวิศวกรรมโยธา :::. .::: สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ :::. .::: สาขาวิศวกรรมเครื่องกล :::.
.::: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า :::. .::: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ :::.  

 

 

.:::::: สิ่งอำนวยความสะดวก ::::::.

.::: ห้องสมุด :::. .::: โรงอาหาร :::. .::: โรงยิมเนเซียม :::.
.::: ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง :::. .::: ศูนย์ภาษา :::. .::: ฟิตเนส :::.

 

.:::::: ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียน ::::::.

.::: ห้องปฏิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล :::. .::: ห้องปฏิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ :::. .::: ห้องปฏิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ :::.
.::: ห้องปฏิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม :::. .::: ห้องปฏิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม :::. .::: ห้องปฏิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์:::.

 

.:::::: บริการและสวัสดิการ ::::::.

  • บริการอินเตอร์เน็ต Wi - Fi
  • บริการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
  • บริการแนะแนว - จัดหางาน
  • บริการงานพยาบาล
  • นักศึกษาวิชาการทหาร
  • ทุนการศึกษาให้เปล่าเพื่อการศึกษา
  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

.:::::: เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี่ ::::::.

.:::::: ข้อมูลการเดินทาง ::::::.

 

 
 

Document