ลำดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า 

1

การพัฒนาเครื่องจำลองน้ำฝนสำหรับการศึกษาทดลองการพังทลายของลาดชัน

นายภาณุ พร้อมพุทธางกูร

นายบรรเจิด กาญจนเจตนี

นายถาวร เกื้อสกูล

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

 

2

ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของหินในแอ่งบาดาลยุค ควอเทอร์นารีโดยการใช้วิธีธรณีสถิติแบบดัชนี

นายอรุณ ลูกจันทร์

นายสมมาตร์ สวัสดิ์

นายถาวร เกื้อสกูล

นายธนิต เฉลิมยานนท์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

3

ความแตกต่างของค่าลงที่สปริงของเสาเข็มระหว่างสมการโนวัคและการทดสอบเสาเข็มในสนาม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท ไทยออยส์ (มหาชน) จำกัด

นายอัครเดช แซ่จิ๋ว

นายสมมาตร์ สวัสดิ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

4

ผลการกระทบของการผสมฟางข้าวต่อคุณสมบัติ ของอิฐมวลเบาแบบเซลลูล่า

นายจรูญ เจริญเนตรกุล

นายประเสริฐ จิตรเอียด

การประชุมระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่2

29-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

5

การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา  สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลศรีวิชัย จากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

นายมนัส อนุศิริ

นายสรุสิทธิ์ ระวังวงศ์

นางสาวพิชญา พิศสุวรรณ์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 13

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะซายน์ เมืองพัทยา

 

6

การพัฒนาแก่นพีวีดีจากซังข้าวโพดรีไซเคิล

นายภาณุ พร้อมพุทธางกูร

นางสาวน้อมจิต แก้วไทย อังเดร

นายสภาษิต ชูกลิ่น

นางสาวกมลวรรณ บุญเจริญ

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

7

การสืบสวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอันตรายข้างทาง : กรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 414

นายพนมศักดิ์  รุ่งรัตน์

นายชลัท  ทิพากรเกียรติ

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

8

ศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำท่วม ลุ่มน้ำสาขาคลองนางน้อย จังหวัดตรัง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน

นายณัฐพล  แก้วทอง

นายชยณัฐ  บัวทองเกื้อ

นายนันทชัย  ชูศิลป์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ำครั้งที่ 3 วันที่ 5 -7 สิงหาคม  2558

9

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

นายชยณัฐ  บัวทองเกื้อ

นายณัฐพล  แก้วทอง

นายนันทชัย  ชูศิลป์

 

 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ำครั้งที่ 3 วันที่ 5 -7 สิงหาคม  2558

10

พฤติกรรมและความปลอดภัยของคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะระหว่างเมือง ในจังหวัดสงขลา

นายชลัท  ทิพากรเกียรติ

นายถนัด  เหลืองนฤทัย

นายภาวัต  ไชยชาญณวทิก

การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 ธันวาคม 58

11

โครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียมออนไลน์ประจำท้องถิ่น จังหวัดสงขลา

นายต่อลาภ  การปลื้มจิตร

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ

จ.ชลบุรี

12

การประยุกต์ใช้คุณลักษณะเด่นเชิงเวลาและความถี่เพื่อพัฒนาการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงภาคใต้ 

นางปฎิมากร จันทร์พริ้ม

นายธรีพงษ์ ฉิมเพชร

นายกีรติ อินทวิเศษ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015) 27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หน้า 610-613

13

วงจรยกระดับแรงดันด้านเข้าของวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสสลับ

ชลัช  สัตยารักษ์

พิทักษ์  สถิตวรรธนะ

สมคิด  ลีลาชนะชัยพงษ์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015) 27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หน้า 652-655

14

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านระบบข้อความสั้น

ศุภกร  กตาธิการกุล

สุเจนต์  พรหมเหมือน

พิทักษ์  บุญนุ่น

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015) 27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หน้า 504-507

 

15

การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงภาคใต้โดยใช้เวฟเลตทรานฟอร์ม

นางปฏิมากร  จันทร์พริ้ม

นายธีรพงษ์  ฉิมเพชร

นายกีรติ  อินทวิเศษ

การประชุมวิชาการงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015)  8-10 กรกฎาคม 2558  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ประเทศไทยหน้า 230-233

16

วิธีการปรับแต่งสำหรับแผนการถ่วงน้ำหนักของตัวก่อรูปลำคลื่นแบบ 2 ลำคลื่นในแถบความถี่กว้าง

นางสาวชยานิษฐ์ บุญสนิท

 

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ครั้งที่ 7 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

17

การศึกษาจำลองแบบเปรียบเทียบอัตราส่วนสารต่อเนื้อเยื่อของการแยกองค์ประกอบซับฮาร์มอนิกและอัลตราฮาร์มอนิกจากสัญญาณภาพอัลตราซาวด์ไม่เป็นเชิงเส้น

นายจินดา  สามัคคี

นายสัญญา  ผาสุข

การประชุมวิชาการงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015)  วันที่ 8-10 กรกฎาคม  2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

18

การวัดระดับน้ำโดยใช้เทคนิคการวัดความจุไฟฟ้า

นันท์ภัส เพชรมณี

ศุภกร กตาธิการกูล 

มารีนา มะหนิ

ภราดร เรืองกูล

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต, วันที่ ...........................

19

โต๊ะเขย่าจำลองการเกิดแผ่นดินไหวแบบ 2 มิติ

นายเสนอ  สะอาด

 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนแวนชั่น รีสอร์ท จ. อยุธยา, ประเทศไทย, 18-20 พฤศจิกายน 2558

20

เครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว แบบ 1 มิติ  

นายเสนอ  สะอาด

นายนันทชัย  ชูศิลป์

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 , ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย, 1-3 กันยายน 2558.

21

ระบบควบคุมแปลงผักแบบกึ่งอัตโนมัติ

นายวุฒิชัย  อักษรนำ

นายเสนอ   สะอาด

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย, 1-3 กันยายน 2558.

22

การศึกษาการสร้างแผนที่แผลกดทับด้วยตัวตัวตรวจรู้แบบเพียโซอิเล็กทริก

 

นายภราดร  เรืองกูล

นายสายัณ  ละอองโชค

นางสาวดรุณี  ชายทอง

นายสาวิตร์  ตัณฑนุช

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, ณ โรงแรม A-one The Royal Cruise   เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, 27-29 พฤษภาคม 2558.

23

การพัฒนาเครื่องรับและแยกขวดพลาสติกใส

นายนราธร  สังข์ประเสริฐ

การประชุมวิชาการงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015)  วันที่ 8-10 กรกฎาคม  2558 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

24

สมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์ร่วมโรงเรือนกระจก  

จารุวัฒน์ เจริญจิต

จีระศักดิ์ เพียรเจริญ

การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ(ครั้งที่14)วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล

25

เทคนิคการตรวจสอบการไหลสม่ำเสมอของสารทำงานในชุดตัวเก็บรังสีอาทิตย์ขนาดใหญ่ในการกลั่นเอทานอลด้วยรังสีอาทิตย์

จารุวัฒน์ เจริญจิต

จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ(ครั้งที่14)วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล

26

การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการกลั่นน้ำด้วยรังสีอาทิตย์ร่วมระบบระเหยความชื่น

จารุวัฒน์ เจริญจิต

ฐานวิทย์ แนมใส

 

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 1-3 กรกฎาคม  2558  จังหวัดนครราชศรีมา

27

สมรรถนะเครื่องผลิตไอน้ำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน

เสรี  ทองชุม

พรประสิทธิ์  คงบุญ

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน  2558  จังหวัดชลบุรี

28

การศึกษาสมรรถนะการแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์

ประทีป  ทิพย์ประชา

พรประสิทธิ์   คงบุญ

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน  2558  จังหวัดชลบุรี

29

ผลของแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์ต่ออัตราการอบแห้งขิงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประทีป  ทิพย์ประชา

บัญญัติ  นิยมวาส

บรรเจิด  โปฏกรัตน์

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน  2558  จังหวัดชลบุรี

30

การศึกษาเชิงทดลองอบแห้งปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์

วสันต์ จีนธาดา

ฐานวิทย์ แนมใส

เฉลิม ศิริลักษ์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 1-3 กรกฎาคม  2558  จังหวัดนครราชศรีมา

31

การทดลองอบแห้งยางพาราแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

วสันต์ จีนธาดา

พรชัย เพชรสงคราม

ทศพร จันทร์กระจ่าง

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 1-3 กรกฎาคม  2558  จังหวัดนครราชศรีมา

32

การพัฒนาไอน้ำสำหรับตู้นึ่งเอนกประสงค์

นายประทีป  ทิพย์ประชา

นายเสรี  ทองชุม

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน  2558  จังหวัดชลบุรี

33

ศึกษาการย้อมกาบกล้วยด้วยสีธรรมชาติ กรณีศึกษากลุ่มบ้านปาเระ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์

พรโพยม วรเชฐวราวัตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558  24-25 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น หน้า 34-38

34

คุณสมบัติเส้นด้ายจากเส้นใยลูกตาลโตนดผสมฝ้ายที่ผลิตด้วยการปั่นมือ

Properties and Characteristics of Handmade Thread from the Mixture of Sugar Palm and Cotton

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์

พรโพยม วรเชฐวราวัตร์

 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7thRMUTNC) “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 –3 กันยายน 2558 ณ อาคาร 35  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หน้า 382-389

35

การประเมินภาวะความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานสำนักงานในจังหวัดสงขลา

Health Risk for Work-Related Ergonomics of Office Workers in Songkhla Province

สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์

ชาตรี หอมเขียว

ธยา ภิรมย์

นงนาฎ ระวังวงศ์

วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558 (IE Network 2015). มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2558  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.กรุงเทพฯ, 6-7 สิงหาคม 2558, หน้า 298-304

36

อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความขรุขระผิวและการสึกหรอของเม็ดมีดในการกลึงไม้มะพร้าวสำหรับทำชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ์

นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล

นายจักรนรินทร์ ฉัตรทอง

นายชาตรี หอมเขียว

นางวรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

 

บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่าง วันที่ 3-6  กุมภาพันธ์ 2558 ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37

อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความขรุขระผิวและการสึกหรอของเม็ดมีดในการกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 356

นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ์

นางวรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

นายชาตรี หอมเขียว

รอมฎอน บูระพา

การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 26-27 มีนาคม 2515 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

38

สมบัติทางกลและการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาของกระบวนการทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง   6061

นายวรพงค์ บุญช่วยแทน

นายรอมฎอน บูระพา

นายประภาศ เมืองจันทร์บุรี

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

39

อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความขรุขระผิวและการสึกหรอของเม็ดมีดในการกลึงไม้ตาลโตนดสำหรับทำชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ์

นายจักรนรินทร์ ฉัตรทอง

นายชาตรี หอมเขียว

นายรอมฎอน บูระพา

นายวรพงค์ บุญช่วยแทน

นางสาววรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์

 

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

40

การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 7075 ด้วยการเชื่อมโดยการแพร่

นายยงยุทธ ดุลยกุล

นายเดช เหมือนขาว

นายชัยยุทธ มีงาม

นายศุภชัย ชัยณรงค์

นายประภาศ เมืองจันทร์บุรี

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต

41

ผลกระทบของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061-T5

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

นายจักรนรินทร์  ฉัตรทอง

นายประภาส  เมืองจันทร์บุรี

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม  2558  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.

42

การพัฒนาและสร้างเครื่องหั่นและซอยเอนกประสงค์

ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

นายรอมฎอน  บูระพา

นายสุรสิทธิ์  ระวังวงศ์

นายสดุดี  ชูสวัสดิ์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม  2558  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.

43

การหล่อเย็นด้วยน้ำมันมะพร้าวในกระบวนการ
กลึงปอก

ผศ.จตุพร  ใจดำรงค์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม  2558  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.

44

การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนในภาคใต้

ผศ.สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์

นายซูไฮดี  สนิ

นางสาวจุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

นางสาววรรธนพร ชีวุฒิพงศ์

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม  2558  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.

45

สมบัติทางกลในงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโดยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน

นายเดช  เหมือนขาว

นายยงยุทธ  ดุลยกุล

นายชัยยุทธ  มีงาม

การประชุมวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 “สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน  2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

46

คุณภาพมีดกรีดยางเพื่อการออกแบบด้วยวิศวกรรมย้อนรอย

รศ.เดช  เหมือนขาว

ผศ.ยงยุทธ  ดุลยกุล

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    วันที่ 8 – 9 ธ.ค.58

47

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของรงงานที่มีการยกในโรงงานเครื่องปั้นดินเผา

ผศ.สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์

ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

นายชาตรี  หอมเขียว

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ณ โรงเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  วันที่  24-25 ธ.ค.58

48

การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดข้าวเกรียบปลาสดด้วยเครื่องตัดแบบกึ่งอัตโนมัติ

ผศ.ซูไฮดี   สนิ

ผศ.ยงยุทธ  ดุลยกุล

ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซ

นายธีระพงษ์  ฉิมเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ณ โรงเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  วันที่  24-25 ธ.ค.58

49

การพัฒนากระบวนการตัดข้าวเกรียบปลาสดโดยเครื่องตัดข้าวเกรียบปลาสดแบบกึ่งอัตโนมัติ

นายซูไฮดี  สนิ

ผศ.ยงยุทธ  ดุลยกุล

ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี  มะแซ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม  2558  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.

50

อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความขรุขระผิวและการสึกหรอของเม็ดมีดในการกลึงไม้มะพร้าวสำหรับทำชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ์

นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล

นายจักรนรินทร์ ฉัตรทอง

นายชาตรี หอมเขียว

นางวรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

 

 

 

บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่าง วันที่ 3-6  กุมภาพันธ์ 2558 ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

51

Evaluation of Generation and Contrast Resolution in Potential of Improving Ultrasound Image Quality by using Ultasound Frequency

นายจินดา  สามัคคี

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38ณ โรงแรมวรบุรี

อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  วันที่ 18 -20 พ.ย.58

52

Compaction of Loose Sand Deposits by Underground Explosion

PanuPromputthangkoon

 International Conference on Geotechnical Engineering ICGE Colombo 2015 Cinnamon Grand Hotel, Colombo,Sri Lanka 10-12 August 2015

 

53

The Refinement Method for Weighting Scheme of Wideband Multi-beams Former Using Only Spatial Signal Processing

 

Chayanit Bunsanit

2015 International conference on Software, Multimedia and Communuication Engineering  Septerber 20-21,2015, Hong Kong

54

Optimal Condition in Face Milling of Semi-Solid 356 on Surface  Rougness and Tool Wear

Surasit  Rawangwong

Jaknarin  Chatthong

Worapong  Boonchouytan

Chatree  Homkhiew

Watthanaphon  Cheewawuttipong

 

Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi. June 11-14, 2015. pp.347-352.                                                                                                           

55

Optimal Conditions of Face Milling for Ductile Cast Iron Affecting to Surface Roughness and Tool Wear

Surasit  Rawangwong

Chatree  Homkhiew

Watthanaphon  Cheewawuttipong

Romadorn Burapa

 

Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Krabi. June 11-14, 2015                                                                                                          

pp.341-346.

56

ตัวดูดซับสารละลายโลหะหนักที่ได้จากเถ้าชีวมวลผสมพอลิเมอร์ไฮโดรเจนและกรรมวิธีผลิตตัวดูดซับนี้

มาหามะสูไฮมี  มะแซ

ออกให้เมื่อ 26 มีนาคม  2558 หมดอายุ 25 เมษายน  2562

57

กรรมวิธีในการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตจากเถ้าไม้ยางพารา

มาหามะสูไฮมี  มะแซ

ออกให้เมื่อ 8 มิถุนายน  2558  หมดอายุ 26 มกราคม  2563

58

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสาน

นายชาตรี   หอมเขียว

ออกให้เมื่อ 7 ตุลาคม  2558 หมดอายุ 19 เมษายน 2564

59

การนำแก้วขวดโซดาและเถ้าหนักปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ในการผลิตแก้วเซรามิก

นางสาวพัชรี รัตนพิรุน

นายดวงเด่น รักษ์ศรีทอง

นายสุชาติ  จันทรมณีย์

นายดนุพล  ตันนโยภาส

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม  2558

60

สมบัติทางกลของอลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 2024 ด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวนในสภาวะกระบวนการทางความร้อนที่แตกต่างกัน

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

ผศ.สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์

ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 (ฉบับพิเศษ) 2558 หน้า 867-881

61

สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสานโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง

นายชาตรี  หอมเขียว

ผศ.สุรสิทธิ์   ระวังวงศ์

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีที่ 11ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558  หน้า 40-55

62

ผลกระทบของอุณหภูมิและประเภทน้ำของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพีลีนและผงไม้ยางพารา

นายชาตรี  หอมเขียว

นายธเนศ  รัตนวิไล

ผศ.สุรสิทธิ์   ระวังวงศ์

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน

วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 32 ฉบับที่ 2  มิถุนายน  2558 หน้า 49-54

63

อิทธิพลของตัวแปรในการเชื่อมเสียดทานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งต่างชนิดระหว่าง SSM 356 และ 7075

สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์

วรพงค์  บุญช่วยแทน

ชาตรี  หอมเขียว

วรรธนพร ชีววุฒิพงค์

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 10. ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2558. หน้า 11-30.

64

Synthesis of Na Doped TiO2 Nano Photocatalysts  Film on its Photoactivity and Hydrophilicity

มาหามะสูไฮมี  มะแซ

พิชญา   พิศสุวรรณ

Thammasat International Journal of Science and Technology. ปีที่ 20. เล่มที่ 2. เมษายน – มิถุนายน 2558. หน้า 63-71.

65

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้

นายชาตรี หอมเขียว

 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558  หน้า 94-111

66

Management of ethanol waste from the solar distillation process: experimental and theoretical studies.

Jareanjit, J.

Siangsukone, P.

Wongwailikhit, K.

Tiansuwan, J.

Energy Conversion and Management, Vol.89, pp.330-338 (Science direct)
 

Document