• ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์วิศวกรรม
  • ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
  • ห้องปฏิบัติการความร้อนและเชื้อเพลง
  • ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ
  • ห้องปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
  • ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 

Document