• ห้องบรรยาย ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง
  • ห้องบรรยาย ขนาด 120 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
  • ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์
  • ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล
  • ห้องปฏิบัติการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและประมวลผลสัญญาณ
  • ห้องปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ห้องปฏิบัติการดิจิทัล
  • ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
 

Document