• ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • ห้องปฏิบัติการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรเลอร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ห้องปฏิบัติการดิจิตอล เฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ เฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
 • ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวัด เฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 • ห้องปฏิบัติการควบคุมกระบวนการ
 • ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม
 • ห้องปฏิบัติการไมโครเวฟ
 • ห้องปฏิบัติการโทรศัพท์
 • ห้องปฏิบัติการสายส่ง-สายอากาศ
 • ห้องปฏิบัติการดิจิตอล เฉพาะด้านโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
 • ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เฉพาะด้านโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องปฏิบัติการโครงงานทางวิศวกรรม
 • ห้องปฏิบัติการจำลองการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 

Document