• ห้องปฏิบัติการ CNC และ CAD/CAM
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือกล
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัดและตรวจสอบ
  • ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม
  • ห้องปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมงานเชื่อม
  • ห้องปฏิบัติการแม่พิมพ์โลหะ
  • ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา
  • ห้องปฏิบัติการการศึกษางานและกายศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการแม่พิมพ์พลาสติก
  • ห้องปฏิบัติการแม่พิมพ์พลาสติกและยาง
  • ห้องปฏิบัติการเชื่อมพิเศษ
  • ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า
  • ห้องปฏิบัติการโลหะแผ่นและประสาน
  • ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • ห้องปฏิบัติการออกแบบและพิมพ์สิ่งทอ
  • ห้องปฏิบัติการทางเคมีสิ่งทอ
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอทางกายภาพ
  • ห้องปฏิบัติการโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
  • ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตตัวอย่าง
 

Document