• ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
  • ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
  • ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
  • ห้องปฏิบัติการการเขียนแบบวิศวกรรม
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสำรวจ
  • ห้องปฏิบัติการสำรวจ
 

Document