คำนิยาม

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จําต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตสํานึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ สถานศึกษาจึงมีนโยบายและการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคล และสถาบัน โดยมีระบบกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม สนับสนุนในลักษณะโครงการและส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้วิถีชีวิตและบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยน่าอยู่มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีรสนิยม และสามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจ มีนํ้าใจอย่างมีความสุข (ที่มา: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554 ของสมศ.)

         
 

Document