ปรัชญาการศึกษา

"บัณฑิตพัฒนาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาคน"

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เน้นคิดเป็นทำเป็น พร้อมด้วยคุณภาพ และคุณธรรมสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เและเทคโนโลยี นำความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 • สร้างงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
 • ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

 • เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทีี่มีคุณภาพและคุณธรรม
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 • เพื่อพัฒนาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
 • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาส่ิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

 • สร้างความพร้อมในแต่ละสาาวิชาให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

   
 

Document