รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล 
ประธานกรรมการ (คณบดี)


ดร.กีรติ อินทวิเศษ 
กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)


ผศ.จีระศักดิ์  เพียรเจริญ
กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อ.วิทยา  ศิริคุณ
กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)


ผศ.พรนรายณ์ บุญราศรี
กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา)

ผศ.จตุพร  ใจดำรงค์
กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ผศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต
กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น
กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

อ.นราธร สังข์ประเสริฐ
กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต
กรรมการ

อ.เฉลิม ศิริรักษ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมชาย พิจิตบรรจง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวอุทัยทิพย์  บุญนา
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจีราวรรณ  จิตรวิจารณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ